HOME/꽃피는 사랑방/알콩달콩 이야기
 
 
작성일 : 16-12-13 22:25
2016년 소설 꽃피는 이야기
 이름 : 부산교사회
조회 : 214  


*유  치*

실내 자유 놀이

P20161124_093203072_38CF1293-319D-42EE-94EF-6A28557E72D3.JPG


생일식

P20161130_102420028_4BF1979B-6108-4A50-917B-635668ADD32F.JPG


바깥 놀이 - 유치 앞마당

c62Ud0159dp22utedc4p_49ggg5.jpg


바깥 놀이 - 겨울 들판

ecjUd01513qvvursketj7_49ggg5.jpg

P20161201_112542258_C740FB0E-B25A-487C-8806-84180468CCAE.JPG


바깥 놀이 - 초등 앞마당

g89Ud0151tcp1m04vl9dj_49ggg5.jpg


i69Ud015w7x9lq339vlb_49ggg5.jpg


P20161123_111405267_6762FAC2-4253-4AEE-9A34-C34DEFB3B835.JPG


P20161123_112141325_5709647F-4698-4ED3-8C2B-5A1515CF2C8F.JPG


바깥 놀이 - 동네 한바퀴

P20161129_104151324_82968F19-3508-4A81-9DDA-268308041312.JPG


바깥 놀이 - 산

P20161129_113511734_B716C55E-042C-4817-B8DF-592C5EFB9FA6.JPG